YTD Ride1,393 KmsStrava TD Ride245,825 Kms
YTD Time2 days 6hr: 55m: 41sStrava TD Time55 weeks 11hr: 40m: 3s
Longest Ride700 KmsKoMs30